ثبت دی

دریافت کد اقتصادی و تمام نکات کلیدی آن

دریافت کد اقتصادی جهت شناسایی شخص، شرکت یا موسسه در واحد مالیاتی استفاده می‌شود و تمامی شرکت‌های ثبت شده ، ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند. هر شرکت یا مؤسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن در روزنامه رسمی منتشر گردید باید حداکثر ظرف 2 ماه در اداره مالیات حوزه‌ای که به آدرس شرکت یا مؤسسه مرتبط است تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.